Parter och ansvar för behandlingen av dina
personuppgifter

Svenska Bowlingförbundet 802000-4142, Box 11016, Stockholm, 100 61
personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom
ramen för föreningens verksamhet.


Förbundet har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att förbundet ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter
för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Förbundet behandlar personuppgifter för att administrera löpande
förbundesaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera
med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt
hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och
tävlinsavgifter m.m.).


Förbundet hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om
tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle
kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till
tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.
Förbundet behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland
annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.


Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter
som sker vid:

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter
kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om förbundet vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med
tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara
aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Förbundet har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av
personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i förbundetAvtal
FörbundsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens
träningsverksamhet
Avtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i förbundet tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och
uppföljning
Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av förbundetAllmänt intresse vid
statsbidragsfinansierad utbildning,
annars samtycke
Kontakt med förbundetIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och
sociala medier
Intresseavvägning och ibland
samtycke
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten
påverkan
Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Förbundet kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i förbundet har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina
personuppgifter. Förbundet ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en
kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare
kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa
kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.


Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan
enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.


Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,
ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av
personuppgifterna tills de blir ändrade.


Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:


Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt
beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.


Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till ochrättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling
eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundets behandling av
personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.


Mer information om hur förbundets arbetar för att tillvarata dina rättigheter
återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.


Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina
rättigheter kontaktar du styrelsen.